FAQ.

1.      Jakie są różnice pomiędzy warunkami handlowymi FOB a EXW? – INCOTERMS 2010

2.      Jaki jest czas transportu oraz z jakich terminali kolejowych korzystamy?

3.      Czym jest usługa doo-to-door?

4.      Jakie dokumenty powinniśmy posiadać by dokonać odprawy importowej?

5.      W jaki sposób dokonać zlecenia transportu w CIS Logistics?

6.      Jak przebiega proces realizacji zamówienia?

7.      Jakie są najczęstsze procedury celne wykorzystywane w EU?

8.      Jakie są dane techniczne kontenerów transportowych?

9.      Jakie są różnice pomiędzy transportem kolejowym, morskim a lotniczym?

10.   Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.

 

 

Ad.1. Jakie są różnice pomiędzy warunkami handlowymi FOB a EXW? – INCOTERMS 2010

Warunkami handlowymi najczęściej spotykanymi w transporcie kolejowym z Chin są FOB oraz EXW. W obydwu przypadkach gestię transportową posiada kupujący. W formule FOB kupujący ma obowiązek zlecić usługę transportową na swój koszt, przedstawić sprzedającemu dane agenta spedycyjnego, miejsce przyjęcia towaru (tzw. CFS) oraz wymagany termin dostawy. Po stronie sprzedającego obowiązkiem jest dostarczenie we własnym zakresie towaru na wskazany CFS w określonym czasie. Sprzedający ponosi również koszt formalności celnych, przeładunku oraz ryzyko związane z uszkodzeniem lub zagubieniem towaru dopóki towar nie zostanie złożony w CFS. Dla formuły EXW, wszystkie wymienione powyżej kwestie obciążają kupującego. Sprzedający ma za zadanie jedynie udostępnić towar do pobrania w swoim magazynie oraz wystawić dokumenty handlowe, takie jak Commercial Invoice oraz Packing List.  Wybrany przez kupującego, Spedytor dokonuje wszelkich formalności celnych, odbiera towar od sprzedającego i dowozi do CFS.

 


 

Ad.2 Jaki jest czas transportu oraz z jakich terminali kolejowych korzystamy?

Naszymi głównymi terminalami kolejowymi w Chinach są:

- dla transportów LCL: Xi’an, Wuhan oraz Hefei

Czas tranzytu dla poszczególnych tras:

> Xi’an – Warszawa: 12 – 15 dni

> Wuhan – Warszawa: 16 – 18 dni

> Hefei – Hamburg: 18 – 19 dni

 

- dla transportów FCL: Xiangyang-Xi’an, Xi’an

Czas tranzytu terminal – terminal: 9-11 dni

 

Ad.3 Czym jest usługa doo-to-door?

Usługa door-to-door ma na celu zapewnienie wszelkich formalności jakie są potrzebne do zrealizowania transportu począwszy od odebrania go od nadawcy aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy.

 

Ad.4 Jakie dokumenty powinniśmy posiadać aby dokonać odprawy importowej?

Do dokonania odprawy importowej niezbędne są następujące dokumenty:

> Faktura Handlowa (Commercial Invoice) – dokument potwierdzający zakup towaru, wystawiany przez sprzedającego i zawierający szczegóły zamówienia, ilość, wagę netto/brutto, nazwę towaru, cenę jednostkową oraz cenę całkowitą. Faktura musi zawierać również informacje dotyczące kraju pochodzenia towary (Country of origin) oraz warunki dostawy (Terms of delivery).

> Specyfikacja towaru (Packing List) – dokument który określa w dokładny sposób ilości zamówionego towaru, jego nazwy, sposób pakowania, wagi netto i brutto.

> Świadectwo kraju pochodzenia (Certificate of origin country) – document wymagany przez Urząd Celny w przypadku stosowania preferencyjnych stawek celnych.

> List przewozowy (B/L, Bill of loading) – dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika i zobowiązujący do wydania go odbiorcy w miejscu przeznaczenia.

> Dokumenty dodatkowe – w przypadku niektórych towarów, niezbędnym jest przedstawienie dodatkowej dokumentacji np. certyfikatu CE, świadectwa weterynaryjnego, różnego rodzaju atestów, pozwoleń, świadectw fumigacji czy tez np. faktury za transport lub oświadczenia o kosztach transportu.

 

Ad.5 W jaki sposób dokonać zlecenia transportu w CIS Logistics?

Potencjalny klient, proszony jest o kontakt mailowy na adres marketing@cislogistics.pl Do wyceny transportu potrzebne będą dane takie jak, miejsce nadania i odbioru, warunki handlowe, rodzaj towaru, ilość i waga towaru. Na tej podstawie nasz pracownik przedstawi indywidualną ofertę na przewóz konkretnego towaru wymienionego w zapytaniu. Oferta będzie zawierać szczegółowo wszystkie możliwe koszty, informację o proponowanym przez nas połączeniu kolejowym, datę ważności oferty. Przedstawione zostaną również koszty możliwych usług dodatkowych jakie w przypadku danego transportu możemy zaoferować.

 

Ad.6 Jak przebiega proces realizacji zamówienia?

Kolejnymi etapami realizacji zamówienia w CIS Logistic są:

> zapytanie ofertowe (klient podaje wszystkie dane takie jak miejsce załadunki i rozładunku, rodzaj towaru, ilość i wagę towaru, ewentualne potrzebne mu usługi dodatkowe, np. odprawa celna, dostawa do drzwi, paletyzacja towaru itp.);

> przedstawienie oferty transportowej (pracownik działu handlowego na podstawie w/w danych, przedstawia możliwie najlepszą ofertę i informuje klienta szczegółowo o jej warunkach);

> potwierdzenie zlecenia ze strony klienta (klient w odpowiedzi na otrzymaną ofertę, potwierdza pisemnie jej przyjęcie oraz podaje dane kontaktowe swojego kontrahenta i dokładne dane odbiorcy);

> pracownik CIS Logistics przesyła otrzymane informacje do naszego chińskiego oddziału. Następnie strona chińska kontaktuje się z nadawcą celem ustalenia szczegółów zamówienia, potwierdzenia ilości, wagi oraz gotowości towaru;

> na podstawie uzyskanych informacji ustalany jest termin wyjścia towaru z Chin a informacja ta przedstawiana jest pisemnie klientowi> Deklarowane są również wszelkie niezgodności pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem otrzymanym od nadawcy, np. zmiana warunków dostawy ilości, wagi czy też kubatury towaru;

> w dniu wyjścia przesyłki z Chin, klient otrzymuje informację systemową wraz z załączonym dokumentem Bill of Loading (B/L), linkiem umożliwiającym śledzenie przesyłki poprzez system GPS oraz informacją o planowanej dacie przybycia to terminalu docelowego;

> na około 4 dni przez dotarciem przesyłki pracownik CIS Logistics potwierdza klientowi datę przybycia przesyłki na terminal / datę rozformowania kontenera oraz adres magazynu celnego;

> w dniu rozformowania kontenera lub w niektórych przypadkach najpóźniej dzień później, klient otrzymuje dokument DSK potwierdzający złożenie przesyłki na magazynie celnym CIS Logistics;

> od tego momentu przesyłka gotowa jest do formalności celnych a następnie do odbioru.

 Ad.7 Jakie są najczęstsze procedury celne wykorzystywane EU?

> Procedura dopuszczenia do obrotu - ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego.

Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych i przywozowych.

> Procedura uproszczona art. 33a - Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy VAT w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub lit. C WKC, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Inaczej mówiąc, podatek VAT należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.

> Odprawa fiskalna – procedura 42 - Procedura celna o kodzie 42 polega na imporcie towarów do jednego z kraju UE w zamyśle, że miejscem jego przeznaczenia jest inny kraj wspólnoty a przesunięcie towaru między członkami wspólnoty odbywa się na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Największą popularnością wśród Polskich przedsiębiorców cieszy się import towarów z Chin z odprawą w Hamburgu. A największą zaletą jest niewątpliwie niepłacenie podatku VAT w momencie sprowadzenia i rozliczenia go w ramach WDT.

Zgodnie z wykazem kodów procedur zawartym w „Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD”, wydanej przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów RP: „Procedura 42 stanowi dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego Państwa Członkowskiego (import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową)”.

> Dokument tranzytowy T1 - Dokument celny używany podczas transportu między dwoma urzędami celnymi, zapewniający widoczność ilości i wartości towaru. Jeśli zaraz po wjeździe towaru celnego na teren unii Europejskiej towar ten nie zostanie oclony w pierwszym urzędzie celnym (graniczny urząd celny, na lotnisku, w porcie morskim), wówczas dokument T1 towarzyszy mu do ostatecznej odprawy celnej w miejscu odbioru. W Europie dokument T1 jest ważny maksymalnie 8 dni. W tym czasie towar musi zostać dostarczony do urzędu celnego i oclony.

Ad.8 Jakie są dane techniczne kontenerów transportowych.

 


 

Ad.9 Jakie są różnice między transportem kolejowym, morskim a lotniczym?

Przede wszystkim, głównymi kryteriami po którym możemy oceniać w/w usługi transportowe są cena oraz czas tranzytu. Transport lotniczy niewątpliwie jest najszybszym a zarazem najdroższym rodzajem transportu. Wykorzystywany jest głównie do priorytetowego przesyłania towarów np. dla bardzo pilnych zamówień przy których czas realizacji jest kluczowym kryterium. Transport morski do niedawna był najważniejszym rodzajem transportu dla wymiany handlowej pomiędzy Europą a Chinami. Cechuje go dosyć niska cena i mnogość firm świadczących usługi transportu morskiego. Niemniej jednak czas dostawy do odbiorcy od momentu podjęcia towaru w Chinach to prawie dwa miesiące… Czasami tak duży przedział czasowy nie jest do zaakceptowania na kupującego. Dlatego z pomocą przychodzi transport kolejowy. Do niedawna uważany za drogi i mało ekonomiczny. Jednakże, ze względu na olbrzymie zaangażowanie chińskiego rządu w promowanie tego rodzaju transportu, ceny stały się bardzo przystępne. Za transportem kolejowym przemawia również szybkość i bezpieczeństwo. Obecnie kontenery z Chin trafiają do Polskich magazynów nawet w przeciągu 12-15 dni od momentu wyjścia z terminalu kolejowego w Chinach.

 

Ad.10 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.

http://pisil.pl/wp-content/uploads/2015/09/OPWS_2010.pdf