REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CIS LOGISTICS

 

§1

DEFINICJE

 

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (dalej jako: Regulamin) określa zasady świadczenia Usług i warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego i administrowanego przez CIS POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000672971, NIP: 953270843
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. CENNIK cennik Usług umieszczony na stronie Serwisu.
 2. CIS LOGISTICS/ USŁUGOBIORCA – CIS POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000672971, NIP: 9532708431.
 3. KONTO -  miejsce w Serwisie utworzone przez Użytkownika i dostępne tylko dla Użytkownika po wprowadzeniu właściwego loginu oraz hasła wskazanego podczas rejestracji, umożliwiający zamawianie Usług oferowanych przez CIS Logistics.
 4. ODBIORCA – podmiot wskazany przez Usługodawcę, będący osobą fizyczną, prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przyjmujący Przesyłkę doręczoną przez Partnera w ramach realizowanej Usługi.
 5. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG - dokument określający przedmiot i zakres usług oraz prawa i obowiązki stron umowy zamieszczony pod adresem: ____________[1] .
 6. PARTNER – podmiot, który zawarł z Usługobiorcą umowę o świadczenie Usług przewozu krajowego i międzynarodowego za pomocą Serwisu:
 7. PRZESYŁKA –towary i rzeczy wraz z wymaganymi Dokumentami Przewozowymi, przeznaczone od danego Usługodawcy do danego Odbiorcy, stanowiące przedmiot Usługi. .
 8. REKLAMUJĄCY – Usługodawca lub Odbiorca wnoszący Reklamację.
 9. SERWIS – serwis internetowy prowadzony i administrowany przez CIS Logistics poprzez który Użytkownik zleca wykonanie Usługi. Serwis dostępny jest pod adresem www.cislogistics.pl. [2] 
 10. USŁUGA – wykonywana przez CIS Logistics Usługa .
 11. USŁUGODAWCA – podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który korzystając z Serwisu złożył zamówienie na oferowane przez CIS Logistics Usługi.
 12. UŻYTKOWNIK – podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który założył konto w Serwisie.
 13. DOKUMENTY PRZEWOZOWE - dokumenty dołączane do każdej Przesyłki podczas realizacji Usługi, określające w szczególności Odbiorcę oraz jego dane adresowe.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług związanych z świadczeniem Usług i przewozem Przesyłek  przez CIS Logistics w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Ponadto Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu prowadzonego przez CIS Logistics.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej CIS Logistics pod adresem: www.cislogistics.pl [3] 
 3. CIS Logistics świadczy Usługi w oparciu o niniejszy Regulamin i na podstawie zawieranych umów o świadczenie Usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju oraz Ogólnymi warunkami świadczenia usług przez CIS Logistics.
 4. W ramach świadczonych Usług Usługobiorca działając we własnym imieniu może korzystać z Partnerów krajowych bądź zagranicznych. Wybór Partnera lub Partnerów wykonujących Usługę dokonywany jest przez Usługobiorcę.
 5. Każdy Usługodawca obowiązany jest do uważnego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do jego zaakceptowania w momencie składania zlecenia wykonania Usługi. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z realizacji przez CIS Logistics Usług nie można brać pod uwagę okoliczności, że Usługodawca nie zna postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Usługodawcę, w tym w szczególności składanie zleceń dotyczących realizacji Usług, świadczonych przez CIS Logistics możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługodawcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

       posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

       posiadanie przeglądarki internetowej Chrome, Safari, Safari iOS, Internet Explorer wersja od 9 do 11 wraz z obsługą aplikacji (np. JavaScript)i plików cookies;

       posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej;

       posiadanie przez Nadawcę lub Podmiot wskazany przez Użytkownika drukarki laserowej lub typu „zebra”[4] 

 1. CIS Logistics zapewnia bezpieczeństwo danych Serwisu, wszelkie informacje przechowywane w Serwisie chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
 2. Korzystanie z Serwisu, w sposób, który narusza lub zamierza do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego oraz podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę CIS Logistics, innych Użytkowników mających na celu zakłócenie lub utrudnienie funkcjonowania Serwisu jest niedozwolone.
 3. CIS Logistics zastrzega prawo do zmiany postanowień i warunków zawartych w Regulaminie. Użytkownicy zostaną zawiadomieni o zmianach w treści Regulaminu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

§3

REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 

1.      W celu dokonania zamówienia na wykonanie Usług oferowanych przez CIS Logistics Użytkownik powinien zarejestrować swoje Konto w Serwisie. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna wymaga jednak potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu i Ogólnymi warunkami świadczenia usług.

2.      Rejestracji Konta w Serwisie należy dokonać przed złożeniem zamówienia Usług oferowanych przez CIS Logistics. Użytkownik dokonuje rejestracji indywidualnego Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej CIS Logistics oraz po kliknięciu przycisku „Rejestracja”.

3.      Użytkownik ustala i wprowadza login oraz hasło do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. Użytkownik obowiązany jest wprowadzić wymagane dane, w tym w szczególności dane osobowe obejmujące:

a.      w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

       firma, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer NIP,imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej,

b.      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

       firma/nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer NIP,numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.

4.      Po dokonaniu procesu rejestracji Konta w Serwisie, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego stanowi zakończenie procesu rejestracji Konta Użytkownika.

5.      CIS Logistics ma prawo żądać od Użytkownika informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika, dowodu na okoliczność jego identyfikacji jako przedsiębiorcy, osób jego reprezentujących lub działających w jego imieniu, a także innych informacji, które mogą wpłynąć na decyzję CIS Logistics w przedmiocie przyjmowania i realizacji oferowanych Usług.

6.      Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto w Serwisie może korzystać z Usług oferowanych przez CIS Logistics każdorazowo po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto przy pomocy loginu oraz hasła wskazanego podczas procesu rejestracji.

7.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych danych podczas rejestracji swojego Konta. W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Konta, w szczególności zmiany adresu Użytkownika, danych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji.

8.     Rejestracja Konta w Serwisie wymaga potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu i Ogólnych warunków świadczenia usług. CIS Logistics dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

9.      CIS Logistics zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

10.  CIS Logistics zastrzega sobie prawo do:

a.      odmowy utworzenia indywidualnego Konta dla osób lub podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub w sytuacji, w której dane osobowe przedstawione w procesie rejestracji są niepełne lub nieprawdziwe;

b.      zablokowania lub usunięcia indywidualnego Konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub w przypadku naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

c.      ingerencji w strukturę techniczną indywidualnego Konta Użytkownika w sytuacji zgłoszenia problemów technicznych z jego funkcjonowaniem oraz w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

11.  Zgłaszane przez Użytkownika Konta nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu zostaną niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych CIS Logistics.

12.  CIS Logistics w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do danych przekazywanych do Serwisu przez Użytkownika. Jednakże w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności CIS Logistics przed uniemożliwieniem dostępu do danych poinformuje Użytkownika o takim zamiarze.

13.  Zabronione przez Użytkownika jest:

a.      wykorzystywanie Serwisu do innych celów niż jego przeznaczenie;

b.      podejmowanie działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie funkcjonowania Serwisu lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu , w tym uzyskanie dostępu do Kont innych Użytkowników.

14.  CIS Logistics jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji oraz poufności przekazywanych przez Użytkownika dokumentów i innych danych.

 

§4

PROCEDURA, ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIONEJ USŁUGI

 

 1. Złożenie zlecenia wykonania Usługi za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika, zaakceptowanej i przyjętej do realizacji przez CIS Logistics, jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Ogólnych warunkach świadczenia Usług oraz obowiązujących przepisach prawa.
 2. Procedura składania zamówienia Usługi odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 3. Formularz wymaga wskazania następujących danych zlecenie na wykonanie Usługi: rodzaju towaru, warunki Incoterms, Ubezpieczenie towaru, numer oferty cenowej, nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, numer telefonu oraz adres e-mail ze strony podmiotu odbierającego Przesyłke, nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, numer telefonu oraz adres e-mail ze strony podmiotu miejsca przeznaczenia Przesyłki, informacje dotyczące Przesyłki (ilość opakowań, wymiary opakowań, waga brutto, kubatura, piętrowalność), informacje odnośnie odprawy celnej oraz informację o dostępności.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca ma możliwość złożenia zlecenia wykonania Usługi  24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia, chyba że CIS Logistics skorzysta z prawa do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji. W wyniku złożenia zlecenia wykonania Usługi zostaje wysłana przez CIS Logistics wiadomość mailowa na wskazany przez Usługodawcę podczas rejestracji adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zlecenia przez Usługobiorcę wraz  z potwierdzeniem wysokości kosztów zlecenia. Skierowanie wiadomości na adres poczty elektronicznej do Usługodawcy z potwierdzeniem otrzymania zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem do realizacji przez CIS Logistics zlecenia wykonania Usługi.
 5. W procesie realizacji Usługi zleconej Usługodawca otrzymuje niezbędne Dokumenty Przewozowe (m.in. Bill of Leading, CMR)
 6. Usługodawca odpowiada za przekazanie rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wartości, wymiarów, wagi oraz zawartości Przesyłki.
 7. W razie uzasadnionych wątpliwości co do wagi lub zawartości Przesyłki Usługobiorca jest uprawniony do żądania otwarcia Przesyłki  w celu sprawdzenia czy odpowiada ona parametrom oraz zawartości określonej w Dokumentach Przewozowych.

 

§5

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI  I ROZLICZANIA

 

1.     Wysokość opłat za Usługi świadczone przez CIS Logistics określa Cennik Usług lub umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.

2.     Cennik Usług jest jedynie poglądowy i orientacyjny. Informacje w nim zawarte nie są wiążące dla Stron. Wstępna wycena Usługi dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu. Potwierdzenie ceny Usługi następuje podczas złożenia zlecenia. Przyjęcie zlecenia przez CIS Logistics potwierdza ostateczną cenę Usługi.

3.     Wysokość opłaty za Usługę uzależniona jest m.in. od wagi Przesyłki, ilości Przesyłek, miejsca doręczenia Przesyłki, terminu jej doręczenia oraz Usług dodatkowych, jeżeli takowe wystąpią.

4.     Określone w Cenniku  lub umowie o świadczenie Usług opłaty za świadczenie Usług należne Usługobiorcy płatne są za pomocą przelewu w terminie określonym w wystawionej przez Usługobiorcę fakturze VAT lub w innym terminie jeśli zostanie to wcześniej uzgodnione z Usługobiorcą. Jeżeli Usługodawca nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty zgodnie z warunkami Regulaminu, przepisami prawa lub umową, Usługobiorca ma prawo zatrzymać wszystkie Przesyłki takiego Usługodawcy znajdujące się w jego posiadaniu oraz przysługuje mu ustawowe prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze świadczonych Usług. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych przez Usługobiorcę bez podpisu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany podczas procesu rejestracji.

5.     Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności realizowanej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych lub agenta rozliczeniowego, powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotów świadczących w/w usługi na rzecz Usługodawcy zgodnie z regulaminami dotyczącymi świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

6.     Należności celne oraz inne opłaty przewidziane przez właściwe przepisy prawa  Usługodawcy obowiązany jest uiścić bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu lub za pośrednictwem Usługodawcy do urzędu celnego, udzielając Usługodawcy odpowiedniego pełnomocnictwa. W szczególności dotyczy to należności i opłat naliczonych w wyniku realizacji Usługi obejmującej transport przesyłki z/do terytorium Unii Europejskiej z/do kraju trzeciego oraz pomiędzy krajami trzecimi. Usługodawca odpowiedzialny jest solidarnie z Odbiorcą za uregulowanie należności celnych oraz innych opłat przewidzianych przez właściwe przepisy prawa powstałych w związku z realizacją Usługi. 

7.     Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługobiorcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na nr rachunku bankowego wskazany uprzednio przez Usługodawcę.

 

§6

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1.        Usługodawca lub Odbiorca (w zależności któremu z nich przysługuje prawo dysponowania Przesyłką) może zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej przez CIS Logistics lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Usługodawca ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację również co do wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i Konta.

2.        Usługodawca lub Odbiorca może rozpocząć procedurę reklamacyjną poprzez skierowanie reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez CIS Logistics, w tym reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu i Konta Użytkownika. Reklamację  wnosi się w formie:

a.      pisemnej przesyłając na adres CIS Logistics, znajdującej się
w W
arszawie przy ul. Jutrzenki 12A/3, 02-233 Warszawa, lub

b.      elektronicznej wypełniając w Serwisie formularz reklamacyjny.

3.      Wniesienie reklamacji w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza reklamacyjnego w Serwisie oznacza zgodę na doręczanie wszelkiej dokumentacji i pism w toku postępowania reklamacyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. Serwisu oraz na adres poczty elektronicznej wskazany przez Reklamującego.

4.      Reklamacja (chyba, że dotyczy jedynie działania Serwisu/Konta) powinna zawierać co najmniej:

a.      nazwę podmiotu oraz adres do korespondencji albo adres siedziby podmiotu składającego reklamację;

b.      przedmiot reklamacji;

c.      rodzaj reklamowanej Przesyłki w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi;

d.      datę i miejsce nadania Przesyłki;

e.      numer zlecenia (gdy został nadany);

f.       określenie podstaw i przyczyn reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji;

g.      dowody wskazujące wartość uszkodzonej lub utraconej Przesyłki;

h.      kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy Reklamujący żąda odszkodowania;

i.       podpis Reklamującego lub osoby reprezentującej Reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie papierowej albo dane identyfikujące Reklamującego w przypadku reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz datę sporządzenia reklamacji;

j.       wykaz załączonych dokumentów.

5.      Reklamacja dotyczącą nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz Konta   powinna zawierać co najmniej login oraz dane identyfikacyjne Użytkownika oraz zwięzłe opisanie zaistniałego problemu, a także oczekiwanego przez Użytkownika sposobu załatwienia reklamacji.

6.      Usługobiorca może zażądać przedłożenia określonych dokumentów dotyczących realizacji zlecenia niezbędnych do rozpoznania reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego. Jeżeli  zgłoszona reklamacja  nie spełnia wymogów i warunków prawidłowego wniesienia reklamacji określonych w niniejszym Regulaminie, Reklamujący zostanie wezwany do usunięcia braków formalno-prawnych lub uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wezwanie winno zawierać pouczenie o rodzaju braków, które należy uzupełnić, terminie na ich uzupełnienie oraz o skutkach nieuzupełnienie braków w terminie.  Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

7.      CIS Logistics w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji jest obowiązany:

a.      udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (jeżeli Reklamujący wniósł w tej formie reklamację) albo

b.      poinformować pisemnie Reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.      CIS Logistics jest odpowiedzialny za przekazanie zlecenia Usługi do Partnerów, którzy świadczą Usługę na rzecz CIS Logistics oraz za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

2.      CIS Logistics dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawność działania Serwisu, jednakże nie ponosi względem Usługodawcy odpowiedzialności za nieprzyjęcie zlecenia realizacji Usługi.  

3.      W sytuacji w której CIS Logistics podczas realizacji Usługi jest również przewoźnikiem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie na zasadach ogólnych wynikających z  przepisów w/w Ustawy oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4.      Odpowiedzialność Usługobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej Usługi jest wyłączona w sytuacji:

a.      podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, związanych z nadaniem Przesyłki;

b.      gdy przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zleconej Usługi występują po stronie Usługobiorcy i nie są wywołane winą Usługodawcy;

c.      siły wyższej;

d.      naruszenia przez Usługodawcę przepisów Ustawy Prawo Przewozowe lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

e.      właściwości rzeczy przekazanej do dostarczenia, w szczególności wysokiej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości oraz warunków atmosferycznych;

f.       uszkodzenia Przesyłki ze względu na niewłaściwie opakowanie oraz zabezpieczenie rzeczy znajdującej się w opakowaniu.

5.      CIS Logistics nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Przesyłce:

a.      polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym dyskach optycznych, magnetycznych;

b.      powstałe w skutek naturalnego zużycia mienia, jego wad, naturalnych właściwości;

c.      powstałe w wyniku złego opisania i zaadresowania;

d.      polegające na niezgodności wagi lub/i zawartości Przesyłki z wagą lub/i zawartością zadeklarowaną przy wysłaniu, jeśli szkoda taka nie jest konsekwencją próby świadomej ingerencji w opakowanie oraz zawartość Przesyłki;

e.      widoczne zgłoszone później niż w chwili odbioru Przesyłki;

f.       niewidoczne zgłoszone później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki.

6.      Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę lub Usługobiorcę (w przypadkach zwrotu Przesyłki) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a.      szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez Odbiorcę lub Usługobiorcę;

b.      zaniechano takiego stwierdzenia z winy Usługobiorcy;

c.      ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługobiorcy;

d.      szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca lub Usługobiorca stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

7.      W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę podczas doręczenia Przesyłki, że jest ona uszkodzona lub nastąpił ubytek zawartości Przesyłki, Odbiorca winien spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela Usługobiorcy realizującego zlecenie, w którym ujęte zostaną informacje dotyczące okoliczności doręczenia, w szczególności data doręczenia oraz opis uszkodzenia/ubytku Przesyłki.

8.      CIS Logistics nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Usługodawcy powstałą w wyniku posłużenia się przez CIS Logistics nieprawidłowymi lub nieprawdziwymi danymi zamieszczonymi przez Usługodawcę w Serwisie.

9.      Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych dostępu do indywidualnego Konta (login i hasło), w taki sposób żeby osoby nieuprawnione nie miały do niego dostępu.

10.  Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Umowy o świadczenie usług oferowanych przez CIS Logistics zawarte w związku ze złożonymi zleceniami przez osoby trzecie korzystające z Konta, uważane są za zawarte w imieniu i na rzecz Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

11.  CIS Logistics nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności CIS Logistics nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane awarią sieci Internet lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie CIS Logistics.

12.  CIS Logistics zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Serwisie, powstałą wskutek okoliczności, za które nie można przypisać mu winy.

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.        Administratorem danych osobowych jest CIS Logistics, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.        Użytkownik rejestrując się w Serwisie oraz zakładając Konto podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do rejestracji w Serwisie oraz do składania zleceń oraz realizacji usług oferowanych przez CIS Logistics.

3.        CIS Logistics zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do należytego wykonania usług przewozu Przesyłek, a także dane konieczne do realizacji procesu płatności.

4.        Nadto, CIS Logistics przetwarza również dane nadawcy i Odbiorcy Przesyłki umieszczone w potwierdzeniu nadania. Stanowią dane przetwarzane na mocy Prawa przewozowego.

5.        Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

a.      realizacji Umowy i czynności mających na celu jej zawarcie, rejestracji i utrzymania Konta, świadczenia Usług w ramach Umowy, realizacji Przesyłek, wsparcia technicznego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CIS Logistics, w szczególności związanego z przekazywaniem określonych informacji organom publicznym, w tym organom ścigania, oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c.      realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługobiorcy, tj. w szczególności: obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami, realizacji Przesyłek), prowadzenia bezpośredniego marketingu własnego, dla celów archiwalnych oraz statystycznych, w celu dochodzenia roszczeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6.      Okres przechowywania danych osobowych przez CIS Logistics będzie zależał od celu ich przetwarzania:

a.      w celu wykonania umowy (np. umowy przewozu) lub w celu wykonania innych zobowiązań (np. do prowadzenia Konta Użytkownika), CIS Logistics będzie przechowywał dane osobowe przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań umownych oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

b.      w celach rozliczeniowych związanych z danym zleceniem, dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego ze zleceniem,

c.      w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obronę przed roszczeniami, CIS Logistics może przechowywać dane przez okres przedawnienia roszczeń,

d.      w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, CIS Logistics może przechowywać dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy,

e.      w przypadku, gdy dane są przetwarzane z uwagi na ciążący na CIS Logistics  obowiązek prawny, CIS Logistics będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na nim właściwy obowiązek prawny.

7.      Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od CIS Logistics dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.      CIS Logistics podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia - informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości.

9.      Do danych osobowych Użytkownika dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów CIS Logistics, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez CIS Logistics. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, dane osobowe CIS Logistics może przekazać jedynie następującym podmiotom:

a.      podmiotom współpracującym i realizującym na rzecz CIS Logistics usługi, w tym usługi przewozowe, wsparcia IT i płatności elektronicznych,

b.      ubezpieczycielom CIS Logistics,

c.      podmiotom świadczącym na rzecz CIS Logistics usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego,

d.      organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie,

e.      organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń.

10.  Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

§9

PLIKI COOKIES

 

1.   CIS Logistics wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny CIS Logistics lub innych podmiotów.

2.   CIS Logistics przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

3.   CIS Logistics informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4.   CIS Logistics wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.   CIS Logistics informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niezgodne z obowiązującym prawem, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych przepisów niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem, zastąpią je postanowienia właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę Prawo przewozowe oraz Kodeks cywilny.

3.      Regulamin dostępny jest na stronie internetowej CIS Logistics. Nadto, każdorazowo na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest na adres poczty elektronicznej.

4.      O zmianie niniejszego Regulaminu, CIS Logistics poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji, nie krótszym jednak niż 14 dni od udostępnienia ich na stronie internetowej.

5.      O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której przedmiotem jest wykonanie zlecenia Usługi jest prawo polskie.

 

 

 

 


Link do podstrony na której umieszczone zostaną ogólne warunki

Adres mailowy do weryfikacji

adres strony do weryfikacji.

do weryfikacji czy te wymogi techniczne są wystarczające dla spełnienia przez użytkownika